دوون شکن گنجانیده

دوون شکن گنجانیده

ورق پاره های مشق فارسی

نکاتی در خصوص ادبیات فارسی دوره اول متوسطهCalamity Jane:به معنی فاجعه جین،یکی از خشن ترین زنها در غرب و یکی از تابو شکن ها قهار و فِری گرا،با تمام آنورمالی هایش زنی مهربان و بخشایش گر قَدَری بود/.

پیام فرستادن